Vedtekter

 Vedtektene er godkjent av årsmøtet. Endringer av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet.Forslag til endringer må meldes til styret i god tid før årsmøtet.

Gjeldende vedtekter

§1Navnet er Drammen Filmklubb.
§2Filmklubbens formål er å fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings og underholdningsmedium.
§3Klubben er en sluttet forening som arrangerer lukkede filmvisninger for medlemmer. Samarbeidsarrangement med andre organisasjoner er mulig.
§4Medlemskontigenten fastsettes av årsmøtet. Medlemskortene er strengt personlige.
§5Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned og utkalles med minst 14 dagers varsel. Stemmeberettige under årsmøtet er de som har betalt medlemskap inneværende semester. På årsmøtet behandles styrets årsmelding, revidert regnskap, valg av styre og revisor og eventuelle forslag.
§6Styret velges på årsmøtet og sitter i ett år av gangen. Styret skal bestå av 4 -5 styremedlemmer, hvorav det skal velges en leder, en kasserer, en sekretær og en til to styremedlemmer.
§7Leder i Drammen Filmklubb tildeles signatur og prokura i henhold til Enhetsregisterloven paragraf 8. Med dette gis lederen alene fullmakt til å opptre på vegne av Drammen Filmklubb i alle anliggender, herunder alt som angår driften av denne.
§8Klubbens virksomhet er ideell og har ikke næring som formål. Klubbens midler skal utelukkende brukes i samsvar med de formål som er angitt i paragraf 2. Et eventuelt overskudd skal gå til å fremme klubbens formål.
§9Forslag til vedteksendring må være sendt skriftlig til styret senest innen utgangen av januar måned. Endringer i vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av fremmøtte medlemmer stemmer for dette på årsmøtet.
§10Drammen Filmklubb kan bare oppløses av årsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for dette og at dagsorden er kunngjort på forhånd. I tilfelle oppløsning skal eventuelle pengemidler og andre eiendeler overføres til Norsk Filmklubbforbund til fremme av filmklubbvirksomhet.

 

Saksliste for årsmøtet

Innkallelse til årsmøtet skal sendes ut til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Innkomne saker fra medlemmene må være sendt til styret senest en uke før årsmøtet.  Eventuelle innkomne saker behandles som siste sak på agendaen. Det skrives referat som signeres av to deltakere på årsmøtet.

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett.
  4. Godkjenning av vedtekter.
  5. Fastsettelse av medlemskontigent for kommende høst og vår.
  6. Valg av styre.
  7. Valg av revisor.
  8. Eventuelt (diskusjon, filmforslag, planer videre).


   

Adresse: Postboks 20 Bragernes, 3001 Drammen

      epost:Drammen Filmklubb

Meld fra til webredaktøren dersom du har ris eller ros.
Drammen Filmklubb  2008 - 2020